Afspraak maken? Bel 0900-9879

Privacyverklaring

Sportmedische Centra Plemper / ZBC St. Sportmedisch Adviescentrum Westfriesland-Waterland

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoons- en medische gegevens worden verzameld, hoe de verwerking van uw persoons- en medische gegevens plaatsvindt, wat u rechten zijn m.b.t. de verwerking van deze gegevens, hoe uw gegevens zijn beveiligd en hoe wordt omgegaan met datalekken. Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bij het maken van een telefonische afspraak bij een van de locaties van Sportmedische Centra Plemper wordt u door de secretaresse gevraagd naar een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de afspraak in te kunnen plannen, de afspraak (per e-mail of post) te bevestigen, een elektronisch patiëntendossier aan te leggen en om te kunnen factureren.
Het betreft de volgende gegevens: naam (incl. meisjesnaam) en voorletters, geboortedatum, adres, huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), BSN, e-mailadres, naam huisarts en zorgverzekeraar.
Bij uw komst wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) met uw behandelgegevens aangelegd. In het EPD worden de volgende gegevens ingevoerd: verwijzingen (huisarts, medisch specialist), correspondentie van behandelaars, bijv. fysiotherapeuten, vragenlijsten, medisch dossier (onderzoeksbevindingen en uitslagen van aanvullend onderzoek), brief aan de verwijzer en evt. (met toestemming) aan de behandelaar, en keuringsverslagen aan de cliënt.
Na uw bezoek wordt een factuur aangemaakt die gekoppeld is aan de verrichting die heeft plaatsgevonden. In het geval van onverzekerde zorg wordt de factuur onmiddellijk voldaan. In geval van verzekerde zorg vindt facturering op de locatie Baarn plaats via het Meander MC. Op de overige locaties vindt facturering via het ZBC St. Sportmedisch Adviescentrum Westfriesland-Waterland plaats en wordt dit uitbesteed aan Infomedics.

De persoons- en behandelgegevens worden op de locatie Baarn ingevoerd in het EPD van het Meander MC. Op de overige locaties vindt dit plaats in Intramed. Zowel het Meander MC als Intramed voldoen aan de eisen m.b.t. beveiliging van persoonsgegevens. De bewaartermijn van de verschillende gegevens bedraagt de wettelijk verplicht gestelde termijn van minimaal 15 jaar. Dit betreft overigens alleen de verzekerde zorg.

De behandelgegevens worden gedeeld met de verwijzer en worden via ZorgMail beveiligd verstuurd. Met toestemming van de patiënt worden de gegevens ook gedeeld met de (toekomstige) behandelaar. Ook in dit geval worden de gegevens beveiligd via ZorgMail verstuurd dan wel onmiddellijk aan de patiënt meegegeven. In het geval van keuringen en sportmedische onderzoeken ontvangt de cliënt het verslag ook per beveiligde mail. Met toestemming wordt er tevens via ZorgMail een afschrift naar de huisarts gestuurd.

In het geval van verzekerde zorg vindt facturering plaats via het Meander MC (locatie Baarn) dan wel via het ZBC/Infomedics (overige locaties). Alvorens te kunnen declareren vindt controle plaats via VECOZO, het digitale communicatieportaal in de zorg, al waar o.a. controle op verzekeringsrecht plaatsvindt en zich het elektronisch declaratieportaal bevindt. Deze gegevensuitwisseling vindt uiteraard beveiligd plaats.

Patiënten en cliënten kunnen te allen tijde inzage krijgen in hun medisch dossier, (een deel van) het dossier opvragen dan wel verzoeken het dossier dan wel een deel ervan door te sturen naar derden. Hiertoe dienen zij wel in alle gevallen een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat het beheren en bewaren van uw persoonsgegevens, m.n. uw medisch dossier, met de zo groot mogelijke zorgvuldigheid dient te gebeuren en dat uw gegevens veilig dienen te worden opgeslagen en verstuurd. Het Meander MC, Intramed en Sportmedische Centra Plemper zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw persoons- en behandelgegevens.
Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, bijv. in het geval van datalekken waarbij er sprake is van inbreuk in verband met persoonsgegevens, dan zal dit onmiddellijk worden gemeld bij de toezichthouder. De melding zal niet plaatsvinden wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk redelijkerwijs een risico voor de betrokkene met zich meebrengt. Alle datalekken worden bijgehouden in een register. Ook datalekken die niet gemeld hoeven te worden bij de toezichthouder. Het register kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De hr. H.B. Plemper, sportarts en eigenaar van Sportmedische Centra Plemper treedt op als contactpersoon richting de toezichthouder en is te allen tijde bereikbaar voor vragen over de verwerking van de gegevens (huib.plemper@sportkeuring.nl, 0900-9879)

April 2018